Analisi Lingue

Cinese 汉语

Introduzione alla lingua cinese

Argomenti

 1. Aggettivi e pronomi possessivi
 2. I pronomi personali
 3. Aggettivi e pronomi dimostrativi
 4. Come si dice "volere" in cinese
 5. I complementi risultativi
 6. (jiàn) vs 见面 (jiànmiàn)
 7. Come si dice "capire"
 8. I verbi di luogo (zài), (yǒu) e (shì)
 9. La negazione con (bù) e (méi)
 10. Gli aggettivi qualificativi
 11. 而且 (érqiě) vs 并且 (bìngqiě)
 12. (de), (de) e (de)
 13. (huì), (néng) e 可以 (kěyǐ)
 14. 还是 (háishi) e 或者 (huòzhě)
 15. 按时 (ànshí) vs 及时 (jíshí) vs 准时 (zhǔnshí)
 16. (wèi) vs 为了 (wèile) vs 因为 (yīnwèi)
 17. 最好 (zuìhǎo) e 还是 (háishi)
 18. Differenza tra (hái), (yě) e (yòu)
 19. 认为 (rènwéi) vs 以为 (yǐwéi) vs 觉得 (juéde)
 20. 原来 (yuánlái) vs 本来 (běnlái)
 21. 可能 (kěnéng) vs 也许 (yěxǔ)
 22. 适合 (shìhé) vs 合适 (héshì)
 23. 最后 (zuìhòu) vs 终于 (zhōngyú)
 24. 听说 (tīngshuō) vs 据说 (jùshuō)
 25. 难受 (nánshòu) e 难过 (nánguò)
 26. 大概 (dàgài) vs 大约 (dàyuē)
 27. 打算 (dǎsuàn) vs 计划 (jìhuà)
 28. (téng) vs (tòng)
 29. 肯定 (kěndìng) vs 一定 (yídìng) vs 确定 (quèdìng)
 30. 表示 (biǎoshì) vs 表明 (biǎomíng) vs 表达 (biǎodá)
 31. 以前 (yǐqián) vs 从前 (cóngqián)
 32. 分别 (fēnbié) vs 告别 (gàobié)
 33. 感觉 (gǎnjué) vs 感受 (gǎnshòu)
 34. 到达 (dàodá) vs 达到 (dádào)
 35. 办法 (bànfǎ) vs 方法 (fāngfǎ) vs 方式 (fāngshì)
 36. 抱歉 (bàoqiàn) vs 道歉 (dàoqiàn)
 37. 收到 (shōudào) vs 受到 (shòudào)
 38. hái vs zài
 39. 经历 (jīnglì) vs 经验 (jīngyàn)
 40. (pà) vs 害怕 (hàipà) vs 恐怕 (kǒngpà)
 41. (bāng) vs 帮助 (bāngzhù) vs 帮忙 (bāngmáng)
 42. (kàn) vs 看见 (kànjiàn) vs 看到 (kàndào)
 43. (biàn) e i suoi composti
 44. I colori
 45. Gli animali