Analisi Lingue

  Cinese

  Introduzione alla lingua cinese

  Argomenti

  1. Aggettivi e pronomi possessivi
  2. I pronomi personali
  3. Aggettivi e pronomi dimostrativi
  4. Come si dice "volere" in cinese
  5. I complementi risultativi
  6. (jiàn) vs 见面 (jiànmiàn)
  7. Come si dice "capire"
  8. I verbi di luogo (zài), (yǒu) e (shì)
  9. La negazione con (bù) e (méi)
  10. Gli aggettivi qualificativi
  11. 而且 (érqiě) vs 并且 (bìngqiě)
  12. (de), (de) e (de)
  13. (huì), (néng) e 可以 (kěyǐ)
  14. 还是 (háishi) e 或者 (huòzhě)
  15. 按时 (ànshí) vs 及时 (jíshí) vs 准时 (zhǔnshí)
  16. (wèi) vs 为了 (wèile) vs 因为 (yīnwèi)
  17. 最好 (zuìhǎo) e 还是 (háishi)
  18. Differenza tra (hái), (yě) e (yòu)
  19. 认为 (rènwéi) vs 以为 (yǐwéi) vs 觉得 (juéde)
  20. 原来 (yuánlái) vs 本来 (běnlái)
  21. 可能 (kěnéng) vs 也许 (yěxǔ)
  22. 适合 (shìhé) vs 合适 (héshì)
  23. 最后 (zuìhòu) vs 终于 (zhōngyú)
  24. 听说 (tīngshuō) vs 据说 (jùshuō)
  25. 难受 (nánshòu) e 难过 (nánguò)
  26. 大概 (dàgài) vs 大约 (dàyuē)
  27. 打算 (dǎsuàn) vs 计划 (jìhuà)
  28. (téng) vs (tòng)
  29. 肯定 (kěndìng) vs 一定 (yídìng) vs 确定 (quèdìng)
  30. 表示 (biǎoshì) vs 表明 (biǎomíng) vs 表达 (biǎodá)
  31. 以前 (yǐqián) vs 从前 (cóngqián)
  32. 分别 (fēnbié) vs 告别 (gàobié)
  33. 感觉 (gǎnjué) vs 感受 (gǎnshòu)
  34. 到达 (dàodá) vs 达到 (dádào)
  35. 办法 (bànfǎ) vs 方法 (fāngfǎ) vs 方式 (fāngshì)
  36. 抱歉 (bàoqiàn) vs 道歉 (dàoqiàn)
  37. 收到 (shōudào) vs 受到 (shòudào)
  38. hái vs zài
  39. 经历 (jīnglì) vs 经验 (jīngyàn)
  40. (pà) vs 害怕 (hàipà) vs 恐怕 (kǒngpà)
  41. (bāng) vs 帮助 (bāngzhù) vs 帮忙 (bāngmáng)
  42. (kàn) vs 看见 (kànjiàn) vs 看到 (kàndào)
  43. (biàn) e i suoi composti
  44. I colori
  45. Gli animali