Analisi Lingue

Introduzione

Argomenti

 1. Aggettivi e pronomi possessivi
 2. I pronomi personali
 3. Aggettivi e pronomi dimostrativi
 4. Come si dice "volere" in cinese
 5. (jiàn) vs 见面 (jiànmiàn)
 6. Come si dice "capire"
 7. I verbi di luogo (zài), (yǒu) e (shì)
 8. La negazione con (bù) e (méi)
 9. Gli aggettivi qualificativi
 10. 而且 (érqiě) vs 并且 (bìngqiě)
 11. (de), (de) e (de)
 12. (huì), (néng) e 可以 (kěyǐ)
 13. 还是 (háishi) e 或者 (huòzhě)
 14. 按时 (ànshí) vs 及时 (jíshí) vs 准时 (zhǔnshí)
 15. (wèi) vs 为了 (wèile) vs 因为 (yīnwèi)
 16. 最好 (zuìhǎo) e 还是 (háishi)
 17. Differenza tra (hái), (yě) e (yòu)
 18. 认为 (rènwéi) vs 以为 (yǐwéi) vs 觉得 (juéde)
 19. 原来 (yuánlái) vs 本来 (běnlái)
 20. 可能 (kěnéng) vs 也许 (yěxǔ)
 21. 适合 (shìhé) vs 合适 (héshì)
 22. 最后 (zuìhòu) vs 终于 (zhōngyú)
 23. 听说 (tīngshuō) vs 据说 (jùshuō)
 24. 难受 (nánshòu) e 难过 (nánguò)
 25. 大概 (dàgài) vs 大约 (dàyuē)
 26. 打算 (dǎsuàn) vs 计划 (jìhuà)
 27. (téng) vs (tòng)
 28. 肯定 (kěndìng) vs 一定 (yídìng) vs 确定 (quèdìng)
 29. 表示 (biǎoshì) vs 表明 (biǎomíng) vs 表达 (biǎodá)
 30. 以前 (yǐqián) vs 从前 (cóngqián)
 31. 分别 (fēnbié) vs 告别 (gàobié)
 32. 感觉 (gǎnjué) vs 感受 (gǎnshòu)
 33. 到达 (dàodá) vs 达到 (dádào)
 34. 办法 (bànfǎ) vs 方法 (fāngfǎ) vs 方式 (fāngshì)
 35. 抱歉 (bàoqiàn) vs 道歉 (dàoqiàn)
 36. 收到 (shōudào) vs 受到 (shòudào)
 37. I colori
 38. Gli animali
Inizio pagina